გამოდის 1998 წლიდან
როცა სკოლა სიახლეებისთვის მზადაა

ახა­ლი სკო­ლის მო­დე­ლი გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი მე­თო­დო­ლო­გი­ით სწავ­ლე­ბას მო­ი­აზ­რებს. სწავ­ლე­ბის ახა­ლი მე­თო­დი თბი­ლი­სის 150-ე სა­ჯა­რო სკო­ლის დაწყე­ბით კლა­სებ­ში, პი­ლო­ტი­რე­ბის რე­ჟიმ­ში, გა­მო­იც­დე­ბა. შემ­დ­გომ, მე­ო­რე ეტაპ­ზე ამ პრო­ცეს­ში უფ­რო მე­ტი სკო­ლა ჩა­ერ­თ­ვე­ბა. „იმე­დი მაქვს, ყო­ვე­ლი ახა­ლი პი­ლო­ტი მოგ­ვ­ცემს ახალ მა­სა­ლას, რო­მელ­საც მას­წავ­ლებ­ლე­ბი, სა­კონ­სულ­ტა­ციო ჯგუ­ფის დახ­მა­რე­ბით, შექ­მ­ნი­ან და შემ­დეგ და­ნარ­ჩე­ნი

 

 

ბა­რი­სა­ხოს, შა­ტი­ლი­სა და მა­ღა­როს­კა­რის პან­სი­ო­ნებ­ში სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი შე­უ­ფერ­ხებ­ლად წა­რი­მარ­თე­ბა

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის მი­ნის­ტ­რის, მი­ხე­ილ ბა­ტი­აშ­ვი­ლის ინი­ცი­ა­ტი­ვით, სო­ფელ ბა­რი­სა­ხოს, შა­ტი­ლი­სა და მა­ღა­როს­კა­რის პან­სი­ო­ნე­ბი სა­მი­ნის­ტ­როს და­ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა, რაც სკო­ლა-პან­სი­ო­ნის მოს­წავ­ლე­ებს გა­ნათ­ლე­ბის და­უბ­რ­კო­ლებ­ლად მი­ღე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას მის­ცემს.
მი­ნის­ტ­რის თქმით, არა­ფე­რია იმა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი, ვიდ­რე უწყ­ვე­ტი გა­ნათ­ლე­ბის მი­წო­დე­ბა თი­თო­ე­უ­ლი მოს­წავ­ლის­თ­ვის. სწო­რედ ამი­ტომ, მი­სი ინი­ცი­ა­ტი­ვით, ზე­მო­თ აღ­ნიშ­ნუ­ლი პან­სი­ო­ნე­ბი სა­მი­ნის­ტ­როს სა­მარ­თ­ლებ­რივ და სა­მეთ­ვალ­ყუ­რეო რე­გუ­ლა­ცი­ა­ში მო­ექ­ცე­ვი­ან.

25-28(942)N