გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2017-11-09
კო­რე­უ­ლი „ლი­თო­ნის“ წიგ­ნე­ბი და ქარ­თუ­ლი ხელ­ნა­წე­რე­ბი
მა­კა ყი­ფი­ა­ნი კორ­ნე­ლი კე­კე­ლი­ძის სა­ხე­ლო­ბის სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ხელ­ნა­წერ­თა ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში სამ­ხ­რეთ კო­რე­ის რეს­პუბ­ლი­კის სა­ელ­ჩო­სა და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის ორ­გა­ნი­ზე­ბით, პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნულ ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში ორი უძ­ვე­ლე­სი კულ­ტუ­რის დამ­წერ­ლო­ბის ის­ტო­რი­ის უნი­კა­ლუ­რი ნი­მუ­შე­ბის გა­მო­ფე­ნა გა­ი­მარ­თა, სა­დაც კო­რე­უ­ლი „ლი­თო­ნის“ წიგ­ნე­ბი და ქარ­თუ­ლი ხელ­ნა­წე­რე­ბი იყო წარ­მოდ­გე­ნი­ლი. გა­მო­ფე­ნის მი­ზა­ნი იყო უძ­ვე­ლე­სი და უდი­დე­სი კულ­ტუ­რის მქო­ნე ქვეყ­ნე­ბის — კო­რე­ი­სა და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს, რომ­ლე­ბიც სრუ­ლი­ად გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი კულ­ტუ­რუ­ლი ტრა­დი­ცი­ის მა­ტა­რებ­ლე­ბი არი­ან, ნა­ბეჭდ წიგ­ნ­თა და ხელ­ნა­წერ­თა გა­მორ­ჩე­უ­ლი ნი­მუ­შე­ბის სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თ­ვის წარ­დ­გე­ნა და გაც­ნო­ბა. დამ­თ­ვა­ლი­ე­რე­ბელს სა­შუ­ა­ლე­ბა ჰქონ­და, გაც­ნო­ბო­და კო­რე­უ­ლი ლი­თო­ნის წიგ­ნე­ბი­სა და ქარ­თუ­ლი დამ­წერ­ლო­ბის მრა­ვალ­სა­უ­კუ­ნო­ვან ის­ტო­რი­ას, გა­მო­ფე­ნის ფარ­გ­ლებ­ში, კო­რე­ი­დან სა­გან­გე­ბოდ ჩა­მო­ტა­ნი­ლი ტექ­ნი­კის დახ­მა­რე­ბით, კო­რე­უ­ლი წიგ­ნის ბეჭ­დ­ვის უძ­ვე­ლეს ხე­ლოვ­ნე­ბას. 
ვრცლად>>>
2017-11-02
ბარიერები ეთ­ნი­კუ­რ უმ­ცი­რე­სო­ბათა ახალ­გაზ­რ­დე­ბის და­საქ­მე­ბაში სა­შე­ღა­ვა­თო პო­ლი­ტი­კის ფონ­ზე
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე სა­მო­ქა­ლა­ქო ინ­ტეგ­რა­ცი­ი­სა და ეროვ­ნე­ბათ­შო­რი­სი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის ცენ­ტ­რ­მა (CCIIR), „სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ე­როს ასო­ცი­ა­ცი­ის“ „ტო­ლე­რან­ტო­ბის, სა­მო­ქა­ლა­ქო ცნო­ბი­ე­რე­ბისა და ინ­ტეგ­რა­ცი­ის ხელ­შეწყო­ბის პროგ­რა­მის“ (ჵPITA)) ფარ­გ­ლებ­ში, რო­მე­ლიც ფი­ნან­ს­დე­ბა „ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს“ მი­ერ, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს უმაღ­ლეს სას­წავ­ლებ­ლებ­ში (თსუ-ს, ილი­ა­უ­ნის, სა­მე­დი­ცი­ნო, ტექ­ნი­კუ­რი და სამ­ცხე-ჯა­ვა­ხე­თის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით) ეთ­ნი­კუ­რი უმ­ცი­რე­სო­ბის სტუ­დენ­ტ­თა და კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბულ­თა და­საქ­მე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის შე­სა­ხებ კვლე­ვა ჩა­ა­ტა­რა. კვლე­ვის მი­ზა­ნი იმ პი­რო­ბე­ბი­სა და შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის შეს­წავ­ლა იყო, რო­მე­ლიც დღეს არ­სე­ბობს და­საქ­მე­ბის ბა­ზარ­ზე ეთ­ნი­კუ­რი უმ­ცი­რე­სო­ბის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი სტუ­დენ­ტე­ბი­სა და კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლე­ბი­სათ­ვის.
ვრცლად>>>
2017-11-02
გახდე მენტორი, საჭიროა გქონდეს პროფესიული ზრდის დიდი სურვილი
დღეს მენ­ტო­რე­ბის კი­დევ ერთ სა­მე­ულს გა­გაცნობთ:
ირი­ნა ნაც­ვ­ლიშ­ვი­ლი (სსიპ — თბი­ლი­სის N21 სა­ჯა­რო სკო­ლა),
ლი­ა­ნა მა­მუ­ლაშ­ვი­ლი (დე­დოფ­ლის­წყა­როს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ სამ­თაწყა­როს სა­ჯა­რო სკო­ლა),
პეტ­რე ბა­ბი­ლუა (შპს ევ­რო­პუ­ლი სკო­ლა). რა­ტომ აირ­ჩი­ეს პე­და­გო­გო­ბა და რას ნიშ­ნავს მათ­თ­ვის მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სია
ირი­ნა ნაც­ვ­ლიშ­ვი­ლი: ალ­ბათ, სა­უ­ბა­რი იმით უნ­და და­ვიწყო, რა­ტომ ავირ­ჩიე მო­მა­ვალ პრო­ფე­სი­ად ფი­ლო­ლო­გო­ბა. ამ არ­ჩევ­ნამ­დე ლი­ტე­რა­ტუ­რის სიყ­ვა­რულ­მა მი­მიყ­ვა­ნა, იმ სამ­ყა­როს პრო­ფე­სი­უ­ლი შეც­ნო­ბის, გა­აზ­რე­ბი­სა და გა­თა­ვი­სე­ბის სურ­ვილ­მა, რო­მელ­საც მხატ­ვ­რუ­ლი ტექ­ს­ტი გა­და­უშ­ლის თა­ვის მკითხ­ველს. ფი­ლო­ლოგს, თუ­კი იგი უშუ­ა­ლოდ პრო­ფე­სი­ით აპი­რებს საქ­მი­ა­ნო­ბის გაგ­რ­ძე­ლე­ბას,
ვრცლად>>>
2017-11-02
ყველაზე სწრაფი და მარტივი გზა დასაქმებისკენ
   რა­ჭა­ში, კერ­ძოდ ამ­ბ­რო­ლა­ურ­ში, 1982 წლი­დან ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებს პრო­ფე­სი­უ­ლი სას­წავ­ლე­ბე­ლი. სხვა­დას­ხ­ვა პე­რი­ო­დის რე­ფორ­მე­ბის შე­დე­გად, რამ­დენ­ჯერ­მე შე­იც­ვა­ლა სა­ხელ­წო­დე­ბა, ფუნ­ქ­ცია და მდე­ბა­რე­ო­ბა. აღ­ნიშ­ნუ­ლი სას­წავ­ლე­ბე­ლი გან­თავ­სე­ბუ­ლი იყო, მის­თ­ვის სპე­ცი­ა­ლუ­რად აშე­ნე­ბულ, იმ დრო­ის­თ­ვის თა­ნა­მედ­რო­ვე შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბა­ში, შე­სა­ბა­მი­სად, ფლობ­და საკ­მა­ოდ კარგ მა­ტე­რი­ა­ლურ-ტექ­ნი­კურ ბა­ზას. 1991 წელს მომ­ხ­დარ­მა მი­წის­ძ­ვ­რამ და იმ დრო­ის პო­ლი­ტი­კურ­მა ვი­თა­რე­ბამ, თით­ქ­მის მთლი­ა­ნად გა­ა­ნად­გუ­რა აღ­ნიშ­ნუ­ლი ბა­ზა. 1991 წლი­დან სას­წავ­ლე­ბელ­მა ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რე­ბა გა­ნა­ახ­ლა ამ­ბ­რო­ლა­უ­რის ყო­ფი­ლი სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო ტექ­ნი­კუ­მის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე. 2010-11 სას­წავ­ლო წელს გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი რე­ფორ­მით, შეც­ვ­ლი­ლი სა­კა­ნონ­მ­დებ­ლო ბა­ზის შე­სა­ბა­მი­სად, ჩა­მო­ყა­ლიბ­და სსიპ პრო­ფე­სი­უ­ლი კო­ლე­ჯი „ერ­ქ­ვა­ნი“, რო­გორც რა­ჭა-ლეჩხუმ-ქვე­მო სვა­ნე­თის რე­გი­ო­ნის პრო­ფე­სი­უ­ლი მომ­ზა­დე­ბის სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა.
ვრცლად>>>
2017-10-26
გახდე მენტორი, საჭიროა გქონდეს პროფესიული ზრდის დიდი სურვილი

ვაგ­რ­ძე­ლებთ მენ­ტო­რე­ბის გაც­ნო­ბას და წარ­მო­გიდ­გენთ: მა­რი­ნა ის­კა­კო­ვას (სსიპ - ქუ­თა­ი­სის N33 სა­ჯა­რო სკო­ლა), ნი­ნო გა­ბულ­დანს (სსიპ - წა­ლენ­ჯი­ხის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის ქა­ლაქ ჯვა­რის N2 სა­ჯა­რო სკო­ლა), ხა­თუ­ნა ხალ­ვაშს (სსიპ - ხელ­ვა­ჩა­უ­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სა­ლი­ბა­უ­რის N2 სა­ჯა­რო სკო­ლა). რა­ტომ აირ­ჩი­ეს პე­და­გო­გო­ბა და რას ნიშ­ნავს მათ­თ­ვის მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სია
მა­რი­ნა ის­კა­კო­ვა: მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სია ჩემ­თ­ვის მიმ­ზიდ­ვე­ლი იყო ბავ­შ­ვო­ბი­დან. VII-VIII კლა­სებ­ში თე­მებ­ში ყო­ველ­თ­ვის ვწერ­დი, რომ მას­წავ­ლე­ბე­ლი უნ­და გავ­ხ­დე და აღ­ვ­ზარ­დო მო­მა­ვა­ლი თა­ო­ბე­ბი. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, თვალ­თა­ხედ­ვა შე­მეც­ვა­ლა — მინ­დო­და მეც­ნი­ე­რი გავ­მ­ხ­და­რი­ყა­ვი. ჩა­ვა­ბა­რე მოს­კო­ვის ლო­მო­ნო­სო­ვის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში (мгу-ში). და­ვე­უფ­ლე მეც­ნი­ე­რე­ბის საწყის სა­ფე­ხუ­რებს, მაგ­რამ ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბამ მეც­ნი­ე­რე­ბა­ში ჩაღ­რ­მა­ვე­ბის მე­ტი სა­შუ­ა­ლე­ბა არ მომ­ცა. დავ­ქორ­წინ­დი,
ვრცლად>>>
2017-10-26
იაკობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლის მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბა — მა­რად აქ­ტუ­ა­ლუ­რი გა­მოწ­ვე­ვა

2013 წელს, „დე­და­ე­ნის“ — ქარ­თუ­ლი სა­ან­ბა­ნე სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლოს შედ­გე­ნის იაკობ გო­გე­ბაშ­ვი­ლი­სე­ულ მე­თოდს არა­მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის სტა­ტუ­სი მი­ე­ნი­ჭა, 2014 წელს კი გა­ნე­საზღ­ვ­რა ეროვ­ნუ­ლი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის კა­ტე­გო­რია. ქარ­თუ­ლი სა­ან­ბა­ნე სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლოს შედ­გე­ნის გო­გე­ბაშ­ვი­ლის მე­თო­დის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად, გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ მი­ზან­შე­წო­ნი­ლად ჩათ­ვა­ლა სას­წავ­ლო პრო­ცეს­ში მი­სი გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა და „პროგ­რა­მა დე­და­ე­ნის“ ფარ­გ­ლებ­ში, გა­მო­აცხა­და კონ­კურ­სი ამ მე­თო­დით ...
ვრცლად>>>
2017-10-26
შე­ფა­სე­ბის პრო­ცე­სის სკო­ლა­ში გა­და­ტა­ნა — სქე­მის ყვე­ლა­ზე დი­დი მიღ­წე­ვა

მე­ო­რე წე­ლია, რაც მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მა ამოქ­მედ­და. ბუ­ნებ­რი­ვია, ამ ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში, და­ნერ­გ­ვის პრო­ცე­სებ­მა გა­მო­ავ­ლი­ნა სქე­მის სუს­ტი და ძლი­ე­რი მხა­რე­ე­ბი, სა­მო­მავ­ლოდ გა­სას­წო­რე­ბე­ლი ხარ­ვე­ზე­ბი. თუმ­ცა, რო­გორც სქე­მის მო­ნი­ტო­რინ­გის მი­მარ­თუ­ლე­ბის მე­ნე­ჯერ­მა, კა­ხა ჟღენ­ტ­მა გვითხ­რა, ეს დრო ცო­ტაა იმის­თ­ვის, რომ სქე­მის მუ­შა­ო­ბა შე­ვა­ფა­სოთ. მი­სი­ვე თქმით,  ყვე­ლა­ზე მე­ტად კრი­ტი­კუ­ლი მე­სა­მე წე­ლი იქ­ნე­ბა, რად­გან „მე­ნეჯ­მენ­ტის ნე­ბის­მი­ე­რი თე­ო­რი­ის მი­ხედ­ვით, არ­სე­ბობს ახა­ლი სის­ტე­მის და­ნერ­გ­ვის სამ­წ­ლი­ა­ნი ეტა­პი.
ვრცლად>>>
2017-10-19
შე­მოდ­გო­მა რა­ჭა­ში — მწიგ­ნო­ბა­რი 2017
მა­კა ყი­ფი­ა­ნი 6-8 ოქ­ტომ­ბერს, ამ­ბ­რო­ლა­უ­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის გუ­რამ ფან­ჯი­კი­ძის სა­ხე­ლო­ბის მთა­ვარ ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში, ბა­ჩა­ნა ბრეგ­ვა­ძის სა­ხე­ლო­ბის ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი კონ­კურ­სი „შე­მოდ­გო­მა რა­ჭა­ში — მწიგ­ნო­ბა­რი 2017“ ჩა­ტარ­და. ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი კონ­კურ­სის იდე­ის ავ­ტო­რი და პრო­ექ­ტის ინი­ცი­ა­ტო­რი ამ­ბ­რო­ლა­უ­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის გამ­გე­ო­ბის სო­ცი­ა­ლუ­რი სამ­სა­ხუ­რის გა­ნათ­ლე­ბის, კულ­ტუ­რის, სპორ­ტი­სა და ახალ­გაზ­რ­დო­ბის საქ­მე­თა და­ქი­რა­ვე­ბუ­ლი სპე­ცი­ა­ლის­ტი, პო­ე­ტი გუ­რამ გორ­დე­ზი­ა­ნი იყო. „მწგნო­ბა­რი 2017“ ამ­ბ­რო­ლა­უ­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის გამ­გე­ო­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბით ჩა­ტარ­და,
ვრცლად>>>
2017-10-19
უმაღლესი წოდება თანამედროვე პროფესიულ გამოწვევებთან ჭიდილში
 
წელს პირ­ვე­ლად, მას­წავ­ლებ­ლის საქ­მი­ა­ნო­ბის დაწყე­ბის, პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მის ფარ­გ­ლებ­ში, 9 მას­წავ­ლე­ბელ­მა მენ­ტო­რის სტა­ტუ­სი მო­ი­პო­ვა.
მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტორ­მა, გი­ორ­გი მა­ჩა­ბელ­მა გა­დაწყ­ვი­ტა, რომ მენ­ტორ მას­წავ­ლებ­ლებს სკო­ლა­ში თა­ვად ეს­ტუმ­როს და გა­დას­ცეს სტა­ტუ­სის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი სერ­ტი­ფი­კა­ტი. რამ­დე­ნი­მე მათ­განს უკ­ვე ეწ­ვია, რად­გან მი­იჩ­ნევს, რომ ეს გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში ის­ტო­რი­უ­ლი ფაქ­ტია.
ვრცლად>>>
2017-10-12
მინ­და შევ­ქ­მ­ნა გლო­ბა­ლუ­რი კომ­პა­ნია, რო­მე­ლიც ხალ­ხის ცხოვ­რე­ბას უკე­თე­სო­ბის­კენ შეც­ვ­ლის
   რუბრიკის სტუმარია არ­ჩილ ჭე­იშ­ვი­ლი —
ჰარ­ვარ­დის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლი,
ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი კომ­პა­ნი­ის „Palatine Analytics“ დი­რექ­ტო­რი — გზა ოც­ნე­ბი­დან ჰარ­ვარ­დამ­დე
— დაწყე­ბით კლა­სებ­ში ზოგს უნ­და, კოს­მო­ნავ­ტი გახ­დეს, ზოგს — მე­ხან­ძ­რე, ზოგს — ექი­მი, ზოგ­საც — პო­ლი­ცი­ე­ლი. მე მხო­ლოდ ერ­თი რამ მა­ინ­ტე­რე­სებ­და: ბიზ­ნე­სი, ბიზ­ნე­სი, ბიზ­ნე­სი! ად­რე­უ­ლი ასა­კი­დან­ვე ვოც­ნე­ბობ­დი, შე­მექ­მ­ნა მას­შ­ტა­ბუ­რი ბიზ­ნე­სი, რო­მე­ლიც უკე­თე­სო­ბის­კენ შეც­ვ­ლი­და ხალ­ხის ცხოვ­რე­ბას. ბავ­შ­ვო­ბი­დან ვხე­დავ­დი, რომ ქვე­ყა­ნა­ში დი­დი პრობ­ლე­მე­ბი იყო, რო­მელ­თა გა­დაჭ­რაც ჩემს მიზ­ნად და პი­რად გა­მოწ­ვე­ვად მი­მაჩ­ნ­და. ვი­ცო­დი, ამის­თ­ვის კარ­გი გა­ნათ­ლე­ბა დამ­ჭირ­დე­ბო­და. სკო­ლა­ში სწავ­ლი­სას, „ჰარ­ვარ­დი“ მხო­ლოდ კი­ნო­ში მქონ­და გა­გო­ნი­ლი. იმ დროს, ერ­თა­დერ­თი, რაც მას­თან მა­კავ­ში­რებ­და, იყო დი­დი ოც­ნე­ბა.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N