გამოდის 1998 წლიდან
2017-06-22
2017 წლის საგ­ნის გა­მოც­დის წარმატებით ჩაბარებისთვის ტეს­ტი­რე­ბა­ში


და­საგ­რო­ვე­ბე­ლი აუცი­ლე­ბე­ლი ქუ­ლე­ბი:
აპ­ლი­კან­ტ­მა, იმის­თ­ვის, რომ საგ­ნის გა­მოც­დე­ბი ჩა­ეთ­ვა­ლოს წარ­მა­ტე­ბით დაძ­ლე­უ­ლად, უნ­და და­აგ­რო­ვოს მაქ­სი­მა­ლუ­რი ქუ­ლის 60%-ზე მე­ტი, კერ­ძოდ:
ა.ა) ქარ­თულ ენა­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში (VII-XII კლა­სე­ბი) — 43 ქუ­ლა და მე­ტი;
ა.ბ) მათ­ემა­ტი­კა­ში (VII-XII -კლა­სე­ბი) — 32 ქუ­ლა და მე­ტი;
ა.გ) გე­ოგ­რა­ფი­ა­ში (VII-XII კლა­სე­ბი) — 36 ქუ­ლა და მე­ტი;
ა.დ) ბი­ო­ლო­გი­ა­ში (VII-XII კლასები) — 38 ქუ­ლა და მე­ტი;
ა.ე) ქი­მი­ა­ში (VII-XII  კლასები) — 43 ქუ­ლა და მე­ტი;
ა.ვ) ფი­ზი­კა­ში (VII-XII კლა­სე­ბი) — 43 ქუ­ლა და მე­ტი;
ა.ზ) ის­ტო­რი­ა­ში (VII-XII კლა­სე­ბი) — 37 ქუ­ლა და მე­ტი;
ა.თ) სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბა­ში (VII-XII კლა­სე­ბი) — 37 ქუ­ლა და მე­ტი;
ა.ი) უცხო­ურ ენა­ში (V-xII კლა­სე­ბი) — 55 ქუ­ლა და მე­ტი;
ა.კ) ქარ­თუ­ლი, როგ­როც მე­ო­რე ენა (V-IX  კლა­სე­ბი) — 58 ქუ­ლა და მე­ტი;
ა.ლ) სახ­ვით და გა­მო­ყე­ნე­ბით ხე­ლოვ­ნე­ბა­ში (V-IX  კლა­სე­ბი) — 37 ქუ­ლა და მე­ტი;
ა.მ) მუ­სი­კა­ში (V-IX კლა­სე­ბი) — 37 ქუ­ლა და მე­ტი;
ა.ნ) სპორ­ტ­ში (ჳV-IXკლა­სე­ბი) — 43 ქუ­ლა და მე­ტი;
ა.ო) ქარ­თუ­ლი ენა და ლი­ტე­რა­ტუ­რა, მა­თე­მა­ტი­კა და ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლე­ბა (V-IXკლა­სე­ბის) — 49 ქუ­ლა და მე­ტი;
ა.პ) ქარ­თულ ენა­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში (დაწყე­ბი­თი სა­ფე­ხუ­რი — V-IX კლა­სე­ბი) — 40 ქუ­ლა და მე­ტი;
ა.ჟ) ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლე­ბა­ში (დაწყე­ბი­თი სა­ფე­ხუ­რი — V-IX კლა­სე­ბი) — 40 ქუ­ლა და მე­ტი;
ა.რ) მა­თე­მა­ტი­კა­ში (დაწყე­ბი­თი სა­ფე­ხუ­რის V-IX კლა­სე­ბი) — 40 ქუ­ლა და მე­ტი;
ა.ს) ინ­ფორ­მა­ცი­ულ და სა­კო­მუ­ნი­კა­ციო ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­ში — 43 ქუ­ლა და მე­ტი.
ბ) ქარ­თუ­ლი ენა და ლი­ტე­რა­ტუ­რა, მათ­მა­ტი­კა და ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლე­ბის (I-IV კლა­სე­ბი), ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლე­ბის (ჳ-ვჳ კლა­სე­ბი), ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის (I-IV კლა­სე­ბი), მა­თე­მა­ტი­კის (I-IVკლა­სე­ბი), უცხო­უ­რი ენე­ბი­სა (ჳ-ხჳჳ კლა­სე­ბი) და ქარ­თუ­ლის, როგ­ორც მე­ო­რე ენის (I-XII კლა­სე­ბი) ტეს­ტე­ბი რამ­დე­ნი­მე ნა­წი­ლი­სა­გან შედ­გე­ბა, რომ­ლებ­შიც აპ­ლი­კან­ტ­მა იმი­სათ­ვის, რომ გა­მო­ც­და ჩა­ეთ­ვა­ლოს წარ­მა­ტე­ბით დაძ­ლე­უ­ლად, ზე­მო­აღ­ნიშ­ნულ ბა­რი­ერ­თან (60%-ზე მე­ტი) ერ­თად უნ­და გა­და­ლა­ხოს ტეს­ტის თი­თო­ე­უ­ლი ნა­წი­ლის ბა­რი­ე­რი ქვე­მოთ დად­გე­ნი­ლი პრინ­ცი­პის შე­სა­ბა­მი­სად, კერ­ძოდ:
ბ.ა) ქარ­თუ­ლი ენა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის, მათ­მა­ტი­კი­სა და ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლე­ბის მას­წავ­ლე­ბელ­თა­თ­ვის (I-IX კლა­სე­ბი) ტეს­ტი შედ­გე­ბა ორი ნა­წი­ლი­სა­გან, აქე­დან ერთ ნა­წილ­ში — აკა­დე­მი­უ­რი უნა­რე­ბის ნა­წილ­ში — მას­წავ­ლე­ბელ­მა უნ­და და­აგ­რო­ვოს მაქ­სი­მა­ლუ­რი ქუ­ლის (აკა­დე­მი­უ­რი უნა­რე­ბის ნა­წილ­ში მაქ­სი­მა­ლუ­რი ქუ­ლა — 18) 40%-ზე მე­ტი, ანუ 8 ქუ­ლა ან მე­ტი.
ბ.ბ) ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლე­ბის (დაწყე­ბი­თი სა­ფე­ხუ­რი I-VI კლა­სე­ბი), ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის (დაწყე­ბი­თი სა­ფე­ხუ­რი I-VI კლა­სე­ბი), მა­თე­მა­ტი­კის (დაწყე­ბი­თი სა­ფე­ხუ­რი I-VI კლა­სე­ბი) ტეს­ტე­ბი შედ­გე­ბა ორი ნა­წი­ლი­სა­გან, აქე­დან ერთ ნა­წილ­ში — აკა­დე­მი­უ­რი უნა­რე­ბის ნა­წილ­ში — აპ­ლი­კან­ტ­მა უნ­და და­აგ­რო­ვოს მაქ­სი­მა­ლუ­რი ქუ­ლის (აკა­დე­მი­უ­რი უნა­რე­ბის ნა­წილ­ში მაქ­სი­მა­ლუ­რი ქუ­ლა — 18) 40%-ზე მე­ტი (ანუ 8 ქუ­ლა ან მე­ტი).
ბ.გ) უცხო­უ­რი ენე­ბის გა­მოც­და იყო­ფა ოთხ ნა­წი­ლად, აქე­დან 4 ნა­წილ­ში — ლა­პა­რა­კის, წე­რის, კითხ­ვი­სა და მოს­მე­ნის ნა­წი­ლებ­ში მას­წავ­ლე­ბელ­მა უნ­და გა­და­ლა­ხოს მაქ­სი­მა­ლუ­რი ქუ­ლის მე­სა­მედ­ზე მე­ტი. კერ­ძოდ, ლა­პა­რა­კის ნა­წილ­ში მაქ­სი­მა­ლუ­რი ქუ­ლაა 16 — გამ­ს­ვ­ლე­ლი 6 და მე­ტი, წე­რის ნა­წილ­ში მაქ­სი­მა­ლუ­რი ქუ­ლაა 22 — გამ­ს­ვ­ლე­ლი 8 და მე­ტი, მოს­მე­ნის ნა­წილ­ში მაქ­სი­მა­ლუ­რი ქუ­ლაა 16 — გამ­ს­ვ­ლე­ლი 6 და მე­ტი, ხო­ლო კითხ­ვის ნა­წილ­ში მაქ­სი­მა­ლუ­რი ქუ­ლა გა­ნი­საზღ­ვ­რა 36 ქუ­ლით, ხო­ლო გამ­ს­ვ­ლე­ლი ქუ­ლაა 12 და მე­ტი.
ბ.დ) ქარ­თუ­ლი, როგ­ორც მე­ო­რე ენა (I-XII), იყო­ფა ხუთ ნა­წ­ი­ლად. ტეს­ტის თი­თო­ე­უ­ლი ნა­წი­ლი­სათ­ვის გან­საზღ­ვ­რუ­ლია ში­და ზღვა­რი მაქ­სი­მა­ლუ­რი ქუ­ლის 40%-ზე მე­ტი, კერ­ძოდ, მოს­მე­ნის ნა­წილ­ში მაქ­სი­მა­ლუ­რი ქუ­ლაა 11 — გამ­ს­ვ­ლე­ლი 5 ქუ­ლა და მე­ტი, კითხ­ვის ნა­წილ­ში მაქ­სი­მა­ლუ­რი ქუ­ლა გა­ნი­საზღ­ვ­რა 28 ქუ­ლით, ხო­ლო გამ­ს­ვ­ლე­ლი 12 ქუ­ლა და მე­ტი, წე­რის ნა­წილ­ში მაქ­სი­მა­ლუ­რი ქუ­ლაა 20 — გამ­ს­ვ­ლე­ლი 9 ქუ­ლა და მე­ტი, პრო­ფე­სი­უ­ლი ცოდ­ნის ნა­წილ­ში მაქ­სი­მა­ლუ­რი ქუ­ლაა 25 — გამ­ს­ვ­ლე­ლი 11 ქუ­ლა და მე­ტი, ხო­ლო ლა­პა­რა­კის ნა­წილ­ში მაქ­სი­მა­ლუ­რი ქუ­ლაა 11, აქე­დან გამ­სვ­ლე­ლი 5 ქუ­ლა და მე­ტი.
ბ.ე) ინ­ფორ­მა­ცი­უ­ლი და სა­კო­მუ­ნი­კა­ციო ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის ტეს­ტი შედ­გე­ბა ორი ნა­წი­ლი­სა­გან — პრო­ფე­სი­უ­ლი ცოდ­ნა (წე­რი­ლო­ბი­თი) და პრაქ­ტი­კუ­ლი უნარ-ჩვე­ვე­ბი (პრაქ­ტი­კუ­ლი), ტეს­ტის თი­თო­ე­ულ ნა­წილ­ში აპ­ლი­კან­ტ­მა უნ­და და­აგ­რო­ვოს მაქ­სი­მა­ლუ­რი ქუ­ლის 40% , ანუ 14 ქუ­ლა და მე­ტი.

25-28(942)N