გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2011-11-03
კარ­გია, რო­ცა არა მხო­ლოდ იმე­ო­რებ იმას, რაც წი­ნა წელს გა­კე­თე­ბუ­ლა
გვე­სა­უბ­რე­ბა გა­მოც­დე­ბის 
ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის 
დი­რექ­ტო­რი მაია მი­მი­ნოშ­ვი­ლი

2010-11 სას­წავ­ლო წე­ლი დატ­ვირ­თუ­ლი წე­ლი იყო გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის­თ­ვის. კმა­ყო­ფი­ლი ხართ თუ არა შე­დე­გე­ბით?
მარ­თ­ლაც ძა­ლი­ან დატ­ვირ­თუ­ლი წე­ლი­წა­დი იყო. 2011 წელს, სას­წავ­ლო წლის ბო­ლოს, პირ­ვე­ლად ჩა­ტარ­და გა­მო­საშ­ვე­ბი გა­მოც­დე­ბი. თა­ვის­თა­ვად რთუ­ლია CAT-ის სის­ტე­მა, რო­მე­ლიც და­ი­ნერ­გა გა­მო­საშ­ვე­ბი გა­მოც­დე­ბის სა­ხით. რთუ­ლია იმ­დე­ნად, რამ­დე­ნა­დაც შე­მო­ვი­ღეთ სრუ­ლი­ად ახა­ლი, კომ­პი­უ­ტერ­ზე ადაპ­ტი­რე­ბუ­ლი ტეს­ტი­რე­ბა. ასე­თი მას­შ­ტა­ბის ტეს­ტი­რე­ბას მსოფ­ლი­ო­ში ანა­ლო­გი არ აქვს. რა თქმა უნ­და, არ­სე­ბობს გარ­კ­ვე­უ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა და ჩვენ მაქ­სი­მა­ლუ­რად ვე­ცა­დეთ, გაგ­ვე­ზი­ა­რე­ბი­ნა ყვე­ლა ქვეყ­ნის გა­მოც­დი­ლე­ბა.
ვრცლად>>>
2011-11-03
ცვლილება ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდის ტესტში — ვექტორი გამარტივებისაკენ
გვე­სა­უბ­რე­ბა გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის ჯგუ­ფის
ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი გო­გი მა­ჭა­ვა­რი­ა­ნი

რამ­დე­ნად სა­ფუძ­ვ­ლი­ა­ნია მღელ­ვა­რე­ბა, რო­მელ­მაც სა­ზო­გა­დო­ე­ბა მო­იც­ვა, თით­ქოს­და, სკო­ლებ­ში ქარ­თუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რის შე­ვიწ­რო­ვე­ბის გა­მო. რა ცვლი­ლე­ბა გა­ნი­ცა­და ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის სა­ვალ­დე­ბუ­ლო გა­მოც­დის ტეს­ტ­მა? მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის ჯგუ­ფი ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბი­სათ­ვის ორი ტი­პის ტესტს ამ­ზა­დებს — სა­ვალ­დე­ბუ­ლო სა­გა­მოც­დო ტესტს და არ­ჩე­ვი­თი ლი­ტე­რა­ტუ­რის ტესტს. რაც შე­ე­ხე­ბა ლი­ტე­რა­ტუ­რის არ­ჩე­ვი­თი გა­მოც­დის ტესტს, არა­ვი­თა­რი ცვლი­ლე­ბა არ იგეგ­მე­ბა, რო­გო­რიც იყო შარ­შან, იმ­გ­ვა­რი­ვე დარ­ჩე­ბა, ანუ იქ­ნე­ბა გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი ტი­პის ორი წე­რი­თი და­ვა­ლე­ბა, რომ­ლე­ბიც 50 ქუ­ლას მო­ი­ცავს. 25 ქუ­ლით შე­ფას­დე­ბა ერ­თი წე­რი­თი და­ვა­ლე­ბა, მე­ო­რეც — 25 ქუ­ლით. 30 ქუ­ლით შე­ფას­დე­ბა ლი­ტე­რა­ტუ­რის ცოდ­ნა — გარ­კ­ვე­უ­ლი ეპი­ზო­დე­ბის ანა­ლი­ზი­სა და კრი­ტი­კუ­ლი აზ­როვ­ნე­ბის, ანუ იმ­გ­ვა­რი შე­კითხ­ვე­ბი, ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ტექ­ს­ტის ცოდ­ნას რომ მო­ითხოვს. მთლი­ა­ნო­ბა­ში ეს იქ­ნე­ბა 80-ქუ­ლი­ა­ნი ტეს­ტი, რო­გორც იყო შარ­შან და შარ­შან­წინ.
ვრცლად>>>
2011-11-03
დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, მო­მა­ვალ წელს მე­ტი პე­და­გო­გი გა­და­ლა­ხავს ბა­რი­ერს
გვე­სა­უბ­რე­ბა გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის კვლე­ვის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ია კუ­ტა­ლა­ძე

მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რომ სა­სერ­ტი­ფი­კა­ციო გა­მოც­დე­ბი ორი ნა­წი­ლი­სა­გან შედ­გე­ბა: საგ­ნობ­რი­ვი გა­მოც­და, რომელიც ამოწ­მებს კონ­კ­რე­ტუ­ლი საგ­ნის და ამ საგ­ნის სწავ­ლე­ბის სპე­ცი­ფი­კუ­რი მე­თო­დი­კის ცოდ­ნას და ზო­გა­დი პრო­ფე­სი­უ­ლი უნა­რე­ბის გა­მოც­და, რო­მელ­საც აბა­რებს ყვე­ლა პე­და­გო­გი, გა­ნურ­ჩევ­ლად იმი­სა, რა სა­განს ას­წავ­ლის ის. პროფესიული უნა­რე­ბის ტეს­ტი მო­ი­ცავს შემდეგ სა­კითხებს: ბავ­შ­ვის გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და სწავ­ლის თე­ო­რი­ე­ბი, მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­უ­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი და ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბი, ეფექ­ტუ­რი სწავ­ლი­სა და სწავ­ლე­ბის მე­თო­დე­ბი, რო­მელ­თა ცოდ­ნაც აუცი­ლე­ბე­ლია ნე­ბის­მი­ე­რი საგ­ნის მას­წავ­ლებ­ლის­თ­ვის.
ვრცლად>>>
2011-10-31
2011-12 სასწავლო წლების სიახლეები
გვე­სა­უბ­რე­ბა გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მე­ბის ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რი ნა­თია ჯო­ხა­ძე

ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მე­ბის ცენ­ტ­რი ახალ სას­წავ­ლო წელს ბევ­რი სი­ახ­ლით შეხ­ვ­და — უკ­ვე მზად არის 2011-2016 წლე­ბის ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მა და მიმ­დი­ნა­რე­ობს ინ­ტენ­სი­უ­რი მუ­შა­ო­ბა მი­სი ეფექ­ტუ­რად და­ნერ­გ­ვის მიზ­ნით; ხორ­ცი­ელ­დე­ბა არა­ერ­თი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი პრო­ექ­ტი თუ პროგ­რა­მა...
შე­ვეც­დე­ბი, ყვე­ლა სი­ახ­ლე­ზე ვი­სა­უბ­რო:
2011-2012 სას­წავ­ლო წელს ძა­ლა­ში შე­ვი­და ახა­ლი ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მა დაწყე­ბით სა­ფე­ხურ­ზე, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ ჩვენს მოს­წავ­ლე­ებს I-VI კლა­სებ­ში ახა­ლი გრი­ფი­რე­ბუ­ლი სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბი აქვთ. მიმ­დი­ნა­რე წლის გა­ზაფხულ­ზე სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ, ჩვენს ცენ­ტ­რ­თან ერ­თად, ჩა­ა­ტა­რა სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ე­ბის გრი­ფი­რე­ბის საკ­მა­ოდ მკაც­რი კონ­კურ­სი, რომ­ლის ფარ­გ­ლებ­შიც გა­ნი­საზღ­ვ­რა ში­ნა­არ­სობ­რი­ვი და ტექ­ნი­კუ­რი კრი­ტე­რი­უ­მე­ბი, და­წეს­და მა­ღა­ლი ქუ­ლობ­რი­ვი ბა­რი­ე­რი, რო­მე­ლიც, ბუ­ნებ­რი­ვია, ყვე­ლა სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლომ ვერ გა­და­ლა­ხა. თი­თო­ე­უ­ლი სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო შვიდ­მა და­მო­უ­კი­დე­ბელ­მა ექ­ს­პერ­ტ­მა შე­ა­ფა­სა. სა­ბო­ლო­ოდ, ჩე­მი აზ­რით, სა­უ­კე­თე­სო­ე­ბი შე­ირ­ჩა.
შარ­შან პი­ლო­ტი­რე­ბის რე­ჟიმ­ში, წელს კი ყვე­ლა მოს­წავ­ლის­თ­ვის ინ­გ­ლი­სუ­რი ენა სა­ვალ­დე­ბუ­ლო გახ­და პირ­ვე­ლი­ვე კლა­სი­დან, რაც მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი სი­ახ­ლეა.
ვრცლად>>>
2011-10-31
…ჩემს წი­ნა­პარ­თა მსგავ­სად ვე­ო­მე­ბი ურ­წ­მუ­ნოთ
1911 წლის 2(15) სექ­ტემ­ბერს მი­ხე­ილ თა­მა­რაშ­ვი­ლი სო­ფელ სან­ტა-მა­რი­ნე­ლას­თან, ად­რი­ა­ტი­კის ზღვის სა­ნა­პი­რო­ზე, პრო­ფე­სორ ავ­გუს­ტის­თან ერ­თად სე­ირ­ნობ­და. ზღვა სა­ოც­რად წყნა­რი იყო. უბე­დუ­რე­ბას თით­ქოს არა­ფე­რი მო­ას­წა­ვებ­და. მო­უ­ლოდ­ნე­ლად ამინ­დი აირია, ამო­ვარ­დ­ნილ­მა ქარ­მა ზღვა ააღელ­ვა. ამ დროს ყვი­რი­ლი გა­ის­მა. ვი­ღაც გან­წი­რუ­ლი ხმით შვე­ლას ითხოვ­და. ყვე­ლა ნა­პირს მი­აწყ­და, მაგ­რამ ზღვა­ში შეს­ვ­ლას ვე­რა­ვინ ბე­დავ­და. ამ დროს შეგ­რო­ვილ ხალხს ორი ვაჟ­კა­ცი გა­მო­ე­ყო და აქოჩ­რილ ტალ­ღებს შე­ე­ბა. ერ­თი მათ­გა­ნი მი­ხე­ილ თა­მა­რაშ­ვი­ლი იყო, მე­ო­რე — მი­სი მე­გო­ბა­რი პრო­ფე­სო­რი. მაშ­ვე­ლებ­მა მსხვერ­პ­ლის — ნა­ვე­ბის და­რა­ჯის გა­დარ­ჩე­ნა შეძ­ლეს, მაგ­რამ თვი­თონ ნა­პირს ვე­ღარ მი­აღ­წი­ეს. მი­ხე­ი­ლი ამ დროს მხო­ლოდ 53 წლის იყო.
ვრცლად>>>
2011-06-29
მთის რაჭა ტრადიციებითა და რიტუალებით
დასავლეთ საქართველოს ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, მდინარე რიონისა და მისი შენაკადების ხეობაში, მდებარეობს საქართველოს ერთ-ერთი ულამაზესი კუთხე — რაჭა.
X საუკუნის ბოლომდე რაჭა, როგორც ცალკე ისტორიულ-ადმინისტრაციული ერთეული, არ არსებობდა. შემდეგდროინდელი საერისთაოს ტერიტორია ორ ქართულ პროვინციაში — თაკვერში და სვანეთში — იყო განაწილებული (ე.წ. რაჭის „მთიულეთი“ სვანეთს ეკუთვნოდა. X ს-ის დასასრულამდე სვანეთში გლოლა და უწერაც შედიოდა).
ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარე გამოირჩევა უძველესი ტრადიციებით. ისტორიულად რაჭა ზემო და ქვემო რაჭად იყოფა. ცალკე გამოიყოფა მთის რაჭა, რომელიც მდებარეობს რიონის სათავისა და ჭანჭახის წყალს შორის და სამ სოფელს — ღები, გლოლა და ჭიორა — აერთიანებს.
ხალხური გადმოცემის თანახმად, ერთხელ თამარ მეფეს სოფელ სამაროვანში შეუსვენია, გლოლიდან ათი ვერსის მანძილზე. სამაროვანიდან გამომგზავრებისას თამარს მოუკითხავს საბალახოდ გაშვებული ჯორები. მეფის მხლებლებს ბევრი ძებნის შემდეგ ჯორები ჩიჩხვის მთის ძირში უპოვიათ, რომლებიც თურმე მჟავე წყალს — „ვეძას“ სვამდნენ. მეფის მხლებლებს თამარისთვის ეს წყალი აზარფეშით მიურთმევიათ. თამარს მოუსურვებია წყაროს ნახვა და გლოლას ჩაბრძანებულა. ძალიან მოსწონებია ეს ადგილი და ეკლესიის აშენება უბრძანებია, მაგრამ რადგან ადგილი უკაცრიელი და ტყით დაბურული იყო, საჭირო გამხდარა ეკლესიისთვის მეთვალყურედ ვინმე დაეტოვებინათ. დარჩენის სურვილი ამალიდან ერთ-ერთ ბერს გამოუთქვამს, მხოლოდ იმ პირობით, თუ მეფე მას ცოლის შერთვის ნებას მისცემდა. თამარს ნება დაურთავს და ბერი დარჩენილა ბიძასთან და მოსამსახურე ბიჭთან ერთად. ხალხური გადმოცემით, ამ სამი პირისგან სოფელი გლოლა მოშენებულა და იქ მცხოვრები გვარებიც სწორედ მათგან წარმოიშვა: ბერისგან — ბერიშვილები, ბიძისგან — ბიძაშვილები და ბიჭისგან — ბიჭაშვილები.
სოფელ ღების („ღები“ სვანურად ჩაღრმავებულს ნიშნავს) დაარსებას ხალხური თქმულება ლეჩხუმიდან გამოქცეულ ვინმე მღებავს მიაწერს, რომელსაც თურმე კაცი შემოკვდომია და მთის რაჭაში გახიზნულა. მას ხელი მიუყვია მღებაობისთვის და სოფელსაც ამის გამო დარქმევია ღები.
ვრცლად>>>
2011-06-29
ბათუმის ქალთა გიმნაზია
ბათუმის N2 საჯარო სკოლას (ყოფილი ქალთა გიმნაზია) 2010 წელს 110 წელი შეუსრულდა.
საინტერესოა ის ვითარება, რამაც წამოჭრა ბათუმში ქალთა გიმნაზიის გახსნის საკითხი. ბათუმის ოლქის რუსეთთან შეერთების პირველსავე წლებში სკოლების რაოდენობა ძალზე მცირე იყო. ეს აღელვებდა ქალაქის ქართველ საზოგადოებრიობას. 1893 წელს წამოიჭრა საკითხი ვაჟთა კლასიკური გიმნაზიის დაარსების შესახებ. ეს საკითხი დიდხანს ჭიანურდებოდა, სანამ ქალაქის თვითმმართველობას სათავეში არ ჩაუდგა დიდი საზოგადო მოღვაწე ლუკა ნიკოლოზის ძე ასათიანი. მან, მისთვის ჩვეული ენერგიით, მოჰკიდა ხელი ვაჟთა გიმნაზიის დაარსების საქმეს. დიდი სიძნელეების მიუხედავად მიაღწია კიდეც გიმნაზიის დაფუძნებას. ვაჟთა კლასიკური გიმნაზია ბათუმში 1897 წლის 14 სექტემბერს გაიხსნა დიდ სადღესასწაულო ვითარებაში. ამ მოქალაქეობრივ ღონისძიებაზე ლუკა ასათიანს შესანიშნავი სიტყვა წარმოუთქვამს და მიულოცნია მოწინავე ქართული საზოგადოებისათვის ვაჟთა კლასიკური გიმნაზიის გახსნა.
ვრცლად>>>
2011-06-29
წამიერი შეგრძნებების, საგანთა ხედვის სიტყვიერი გადმოცემა
იაპონია მსოფლიო ყურადღების ცენტრში, რამდენიმე თვის წინ, შემზარავი ცუნამის გამო მოექცა და იაპონელი ხალხის მხარდაჭერა მსოფლიო საზოგადოებამ სხვადასხვა ღონისძიებით გამოხატა. ეს თანადგომა იაპონელი ხალხისთვის ერთგვარი ძალის მიმცემია, რათა კიდევ უფრო გაძლიერდნენ და დაძლიონ თავს დამტყდარი უბედურებით გამოწვეული უიმედობა. „სოლიდარობა იაპონიას“ — ყველაფერი კარგად იქნება და ყველაფერი პოზიტიური წინ არის, ამ მოწოდებას თბილისის 147-ე საჯარო სკოლის X3 კლასის მოსწავლეები იაპონური პოეზიის საღამოთი გამოეხმაურნენ.
პროექტი „იაპონური პოეზია“ ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის მაია ტაბიძის ხელმძღვანელობით განხორციელდა. პროექტზე, ასევე, მუშაობდნენ მარიამ კალანდარიშვილი და ნინო ჩახუნაშვილი. იდეა მოსწავლეებს ეკუთვნით. როგორც მათ გვითხრეს, ჯერ კიდევ IX კლასში სწავლისას ძალიან მოსწონდათ იაპონური პოეზია და წელს მაია მასწავლებელს სთხოვეს, ამით დაინტერესებულიყო მათთან ერთად და პოეზიის საღამო მოეწყოთ. ერთობლივი მუშაობის შედეგმა არ დააყოვნა და შექმნეს პროექტის ელექტრონული ვერსია, რომლის წარდგინებაც საჯაროდ მოაწყვეს.
ვრცლად>>>
2011-06-15
უნიშნობათა შემნიშნავი
2 ივნისს, ლიტერატურულ კაფე „ქარავანში“, 24-ე საჯარო სკოლის IXბ კლასის (დამრიგებელი — ლამარა ტაბატაძე) მოსწავლეებმა ლიტერატურული საღამო — „უნიშნობათა შემნიშნავი“ გამართეს. საღამოს ორგანიზატორი ამავე სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი თამარ ბარისაშვილი იყო. ლიტერატურული საღამო მოსწავლეებმა გია მურღულიას რედაქციით გამოცემული წიგნის „სიბრძნე მინიატურაში“ მიხედვით წარმოადგინეს.
თამარ ბარისაშვილი, 24 -ე საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი: ჩვენ მიერ წარმოდგენილი ლიტერატურული კომპოზიცია მხოლოდ მოკრძალებული მცდელობაა აღმოსავლური სიბრძნის შეცნობისა, იმ სამყაროსთან მიახლოებისა, ევროპულ აღორძინებაზე ადრე რომ იგემა რენესანსი. მართალია, აღმოსავლური ლიტერატურა, პოეზია წუთისოფლის კანონებს ვერ ცვლის, მაგრამ ცხოვრებას მეტ შინაარსს სძენს, ადამიანის ჰუმანისტურ ბუნებას აღვიძებს და წარმოაჩენს, რითაც მარადიულ ინტერესს იწვევს. ძნელია, XXI საუკუნის გადასახედიდან X-XV საუკუნეების აღმოსავლური ფილოსოფიის გათავისება, თუმცა ჭეშმარიტი ლიტერატურისთვის მამოძრავებელი შემოქმედებითი საწყისია. სწორედ ამ მადლით ჩვენმა მოზარდებმა რუდაქის, აბუ საიდის, ჯალალ ედ-დინ რუმის, ჰაფეზის, ომარ ხაიამის, დაყიყის პოეზია შეიყვარეს, რაც ყველაზე არსებითია, დაიწყეს ფიქრი მარადიულ ღირებულებებზე, იგავური თქმებით თვალი გაუსწორეს რეალურ ყოფა-ცხოვრებას. IXბ კლასის მოსწავლეები შეეცადნენ ღვთაების არსებობის ახსნას, მიხვდნენ საკუთარი თავის შეცნობა ყველაზე დიდი ნიჭია, მოკვდავი ადამიანის ის უნარია, „სიძნელეს გზისას“ რომ აადვილებს, დარწმუნდნენ, საკუთარ „მეს“ ხშირად უნდა ჩაეკითხო: „ვინ ვარ, რა ვარ“, და ვინც თავს შეიცნობს, გაცხადებულად ჰპოვებს უფალს. წიგნი „სიბრძნე მინიატურაში“ ჩვენი სამაგიდო წიგნია. კრებული, რომელშიც 138 ფილოსოფიური იგავია შეტანილი, მოზარდებისთვის ინტელექტუალური და ზნეობრივი წვრთნის ძალიან კარგი შესაძლებლობაა. ის, რაც დღეს მოსწავლეებმა წარმოადგინეს, მხოლოდ იმ მასალის მცირე ნაწილია, რომლის გადაკითხვაც, შესწავლაც და შეფასებაც გაკვეთილების პროცესში მოუწიათ. იგავებზე მუშაობისას ისინი ეზიარნენ ჭეშმარიტებას. ღონისძიებისთვის მხოლოდ რამდენიმე იგავი და რობაია შევარჩიეთ.
ვრცლად>>>
2011-06-15
„ბუსუნსულებით“ დამკვიდრებული ლექს-ნახატები
ნოდარ დუმბაძის სახელობის ბავშვთა თეატრში 1 ივნისი — ბავშვთა დაცვის დღე — გამომცემლობა „პეგასის“ მიერ სხვადასხვა ღონისძიებებით აღინიშნა, დასკვნითი ნაწილი კი ზაზა აბზიანიძის საბავშვო წიგნების წარდგინებას დაეთმო. საზოგადოებას „პეგასის“ მიერ გამოცემული „ბაფთა“, „ბუსუნსულები“ და „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის“ მიერ გამოცემული „წითელკუდა“ წარუდგინეს.
„ბუსუნსულები“ მკითხველისთვის სრულიად უჩვეულო და უცნობ ჟანრს მიეკუთვნება — „სადიდო“ და „საბავშვო“ პოეზიის მიჯნაზე შექმნილ ლექსებს ავტორმა თავისივე ილუსტრაციები დაურთო და სახელიც გამოუგონა — „ლექს-ნახატები“, ასე შექმნა „ბუსუნსულებმა“ ახალი ჟანრი. იწერებოდა სრულიად მოულოდნელად, ლექციასა და ლექციას შორის, ტრანსპორტში, ქუჩაში... არავითარი შრომა, ამბობს მწერალი, ეს ლექსები თამაშ-თამაშით დავწერეო. ერთ ერთი პირველი ლექსი ამ წიგნისთვის ბატონ ზაზას სქელოსა და ჩიაზე დაუწერია:
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N