გამოდის 1998 წლიდან
სტატიები
2014-04-10
„პრო­ექ­ტი, რო­მე­ლიც ქარ­თუ­ლი ხელ­ნა­წე­რი წიგ­ნის მხატ­ვ­რო­ბას აერ­თი­ა­ნებს
 
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე „ქარ­თულ და­სუ­რა­თე­ბულ ხელ­ნა­წერ­თა (IX-XIX სს.) გა­ფორ­მე­ბა­ში ჩარ­თუ­ლი მი­ნი­ა­ტი­უ­რე­ბის მო­ნა­ცემ­თა ბა­ზა“ იქ­მ­ნე­ბა. პრო­ექ­ტის პრე­ზენ­ტა­ცია, 3 აპ­რილს, გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო­ში გა­ი­მარ­თა, ეს­წ­რე­ბოდ­ნენ: სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რი თა­მარ სა­ნი­კი­ძე, ხელ­ნა­წერ­თა ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რი ბუ­ბა კუ­და­ვა, პრო­ექ­ტის ავ­ტო­რე­ბი, კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბის ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი და ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბი.
ვრცლად>>>
2014-04-03
„იყა­ვი სუფ­თა და ჯან­მ­რ­თე­ლი“
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე „ყვე­ლა ბავშვს აქვს უფ­ლე­ბა ცხოვ­რობ­დეს ჯან­მ­რ­თელ და ხელ­შემ­წყობ გა­რე­მო­ში — გა­რე­მო­ში, რო­მე­ლიც უზ­რუნ­ველ­ყოფს ბავ­შ­ვის ზრდას, გან­ვი­თა­რე­ბას და დაც­ვას და­ა­ვა­დე­ბე­ბი­სა­გან“.
ლი იონგ ვუ­კი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის
გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი სუფ­თა წყალ­ზე წვდო­მა ადა­მი­ა­ნის არ­სე­ბო­ბის­თ­ვის ერთ-ერ­თი უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი ფაქ­ტო­რია. ამის მი­უ­ხე­და­ვად, მსოფ­ლიო მას­შ­ტა­ბით, 768 მი­ლი­ონ ადა­მი­ანს, მათ შო­რის ბავ­შ­ვებს, არ მი­უწ­ვ­დე­ბათ ხე­ლი სუფ­თა წყალ­ზე. სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და სა­მეც­ნი­ე­რო ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რის გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს მი­ერ, გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დ­თან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბით, 2013 წელს ჩა­ტა­რე­ბულ­მა კვლე­ვამ — „წყლის, სა­ნი­ტა­რი­უ­ლი და ჰი­გი­ე­ნუ­რი პი­რო­ბე­ბის კვლე­ვა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სა­ჯა­რო სკო­ლებ­ში“ — აჩ­ვე­ნა, რომ ქარ­თულ სკო­ლებ­ში არა­სა­ხარ­ბი­ე­ლო მდგო­მა­რე­ო­ბაა. კვლე­ვა მიზ­ნად ისა­ხავ­და ქვეყ­ნის სკო­ლებ­ში წყლის, სა­ნი­ტა­რი­ი­სა და ჰი­გი­ე­ნის ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად სა­თა­ნა­დო ცოდ­ნი­სა და სტრა­ტე­გი­ის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფას.
ვრცლად>>>
2014-04-03
გან­ვი­თა­რე­ბას გა­ნათ­ლე­ბის გა­რე­შე ვერ შევ­ძ­ლებთ
რუბრიკის „ქართველი სტუდენტები უცხოეთში“ სტუმარია
ვალიდა ფანცულაია — ვა­ლი­და, რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი?
— „მომ­თა­ბა­რე“ აკა­დე­მი­უ­რი ცხოვ­რე­ბა მქონ­და: პირ­ვე­ლი 4 წე­ლი ვსწავ­ლობ­დი 143-ე სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში, შემ­დეგ გა­და­ვე­დი სკო­ლა-ლი­ცე­უმ „იბე­რი­ა­ში“, ხო­ლო მეცხ­რე კლა­სი­დან — გი­ვი ზალ­დას­ტა­ნიშ­ვი­ლის „ამე­რი­კულ აკა­დე­მი­ა­ში“, რო­მე­ლიც 2012 წელს და­ვამ­თავ­რე. იმა­ვე წლის აპ­რილ­ში მო­ვეწყ­ვე ევ­რო­პის და ამე­რი­კის რამ­დე­ნი­მე უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში. ზაფხულ­ში ჩა­ვა­ბა­რე ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბი და ჩა­ვი­რიცხე სა­მე­დი­ცი­ნო ფა­კულ­ტეტ­ზე „აიეტ­ში“. იმის გა­მო, რომ ამე­რი­კა­ში მქონ­და გა­დაწყ­ვე­ტი­ლი სწავ­ლის გაგ­რ­ძე­ლე­ბა, „აიეტ­ში“ აღარ წავ­სულ­ვარ. შემ­დეგ ნაც­ნო­ბე­ბის­გან გა­ვი­გე, ლექ­ცი­ა­ზე სი­ის ამო­კითხ­ვის დროს ჩემს სა­ხელ­ზე ყო­ველ­თ­ვის სი­ჩუ­მე ჩა­მოწ­ვე­ბო­და ხოლ­მე და ყვე­ლას უკ­ვირ­და, რა­ტომ არ დავ­დი­ო­დი უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში. ამ­დე­ნი „გაც­დე­ნე­ბით“, ალ­ბათ, ორო­სა­ნი მოს­წავ­ლის შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბას ვტო­ვებ­დი. არა­და, ამ დროს ამე­რი­კა­ში, პენ­სილ­ვა­ნი­ის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში დავ­დი­ო­დი. ამ­ჟა­მად უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ეკო­ნო­მი­კას ვსწავ­ლობ, ხო­ლო და­მა­ტე­ბით საგ­ნე­ბად — ჯან­დაც­ვის მე­ნეჯ­მენ­ტი და ნე­ი­რო­მეც­ნი­ე­რე­ბა. ამ ზაფხულს ვგეგ­მავ სა­მი თვით ვი­მუ­შაო გვა­ტე­მა­ლა­ში, რაც ჩემ­თ­ვის პირ­ვე­ლი სე­რი­ო­ზუ­ლი და და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი სამ­სა­ხუ­რი იქ­ნე­ბა, შემ­დე­გი სე­მეს­ტ­რი კი, გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მით, მინ­და ინ­გ­ლის­ში გა­ვა­ტა­რო.
ვრცლად>>>
2014-03-27
გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის წლი­უ­რი ან­გა­რი­ში
ლალი ჯელაძე
გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა, კონ­სულ­ტა­ცი­ი­სა და ტრე­ნინ­გის ცენ­ტ­რ­ში (CTC), 2013 წლის ან­გა­რი­შის პრე­ზენ­ტა­ცია გა­მარ­თა, რომელსაც ეს­­წ­რე­ბოდ­ნენ გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, სსიპ-ების ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლე­ბი, სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის, სა­ერ­თა­შო­რი­სო დო­ნო­რი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი.
ცენ­ტ­რის მი­ერ გა­მო­ცე­მუ­ლი პუბ­ლი­კა­ცია ორი ნა­წი­ლის­გან შედ­გე­ბა — ან­გა­რი­შის პირ­ვე­ლი ნა­წი­ლი სსიპ-გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის 2013 წლის საქ­მი­ა­ნო­ბას და ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ულ გან­ვი­თა­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ ცვლი­ლე­ბებს ეხე­ბა; დო­კუ­მენ­ტის მე­ო­რე ნა­წილ­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლია 2011-2013 წლე­ბის მი­მო­ხილ­ვა და ანა­ლი­ზი — ცენ­ტ­რის ფუნ­ქ­ცი­ე­ბის/საქ­მი­ა­ნო­ბის და მარ­თ­ვის სფე­რო­ში სა­კა­ნონ­მ­დებ­ლო ცვლი­ლე­ბე­ბის მი­მო­ხილ­ვა; სა­გან­მან­ათ­ლ­ებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ი­სა და სა­გან­მან­ათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის მე­ქა­ნიზ­მე­ბის ანა­ლი­ზი; ეროვ­ნულ საკ­ვა­ლი­ფი­კა­ციო ჩარ­ჩო­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბის მი­მო­ხილ­ვა; სტუ­დენ­ტ­თა მო­ბი­ლო­ბის პრო­ცე­სის ანა­ლი­ზი და ინ­ფორ­მა­ცია უმაღ­ლეს სა­გან­მან­ათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში სტუ­დენ­ტე­ბის გა­ნა­წი­ლე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით.
ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტორ­მა, ელე­ნე ჯიბ­ლა­ძემ, მოწ­ვე­ულ სტუმ­რებს ცენ­ტ­რის მუ­შა­ო­ბის პრინ­ცი­პე­ბი გა­აც­ნო და 2013 წლის შე­დე­გე­ბი წა­რუდ­გი­ნა. ან­გა­რიშ­თან ერ­თად, ვრცლად ისა­უბ­რა 2011-2013 წლებ­ში, ცენ­ტ­რის მი­ერ, გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბით გან­ხო­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­სა­ხებ.
გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რის მო­ად­გი­ლემ, ლია გი­გა­ურ­მა, ასე­თი პრე­ცე­დენ­ტი — გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის ერთ-ერ­თი სტ­რუქ­ტუ­რა, სა­ზო­გა­დო­ე­ბას გა­წე­უ­ლი სა­მუ­შა­ოს ან­გა­რიშს რომ აბა­რებს, და­დე­ბი­თად შე­ა­ფა­სა და სურ­ვი­ლი გა­მოთ­ქ­ვა, ან­გა­რი­შის ჩა­ბა­რე­ბის ასე­თი სის­ტე­მა ტრა­დი­ცი­ად იქ­ცეს, რად­გან მას ბევ­რი და­დე­ბი­თი მხა­რე აქვს: „მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია თა­ვად ცენ­ტ­რის მი­ერ გა­წე­უ­ლი სა­მუ­შა­ოც და ის ან­გა­რი­შიც, რო­მელ­საც დღეს გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი წარ­მო­ად­გენს. მას რამ­დე­ნი­მე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი მხა­რე აქვს: ერ­თი — კონ­კ­რე­ტუ­ლი ანა­ლი­ზი, რო­მე­ლიც ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია მო­მავ­ლის და­გეგ­მ­ვის­თ­ვის, თუ გვინ­და, რომ მარ­თ­ლაც რე­ა­ლურ შე­დე­გებ­ზე გა­ვი­დეთ; მე­ო­რე — ამით ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას, სტრუქ­ტუ­რას, ფაქ­ტობ­რი­ვად, ეზ­რ­დე­ბა პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წი­ნა­შე. და კი­დევ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია იმ­დე­ნად, რამ­დე­ნა­დაც აქ დამ­ს­წ­რე­თა მხრი­დან წა­მო­სუ­ლი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი და შე­ნიშ­ვ­ნე­ბი აუცი­ლებ­ლად გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა მო­მა­ვა­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბის და­გეგ­მ­ვი­სას, რა­საც შე­იძ­ლე­ბა უკ­ვე პრაქ­ტი­კუ­ლი შე­დე­გე­ბი მოჰ­ყ­ვეს. მინ­და მად­ლო­ბა გა­და­ვუ­ხა­დო იმ ადა­მი­ა­ნებს, ვინც მო­ამ­ზა­და ან­გა­რი­ში და დღეს სრულ­ყო­ფი­ლად წარ­მოგ­ვიდ­გი­ნა. სა­სურ­ვე­ლია, ის შე­დე­გი, რაც ამ შეხ­ვედ­რას მოჰ­ყ­ვე­ბა, სხვებ­საც გა­უ­ზი­ა­როთ, რა­თა ყვე­ლამ ერ­თად ვიზ­რუ­ნოთ ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბი­სა თუ მთლი­ა­ნად გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე.“
ვრცლად>>>
2014-03-27
ვე­რას­დ­როს ვი­ფიქ­რებ­დი, რომ ხევ­სურ ბავ­შ­ვებ­თან ვი­მუ­შა­ვებ­დი
მე­ო­ცე სა­უ­კუ­ნის 80-იანი წლე­ბის ბო­ლომ­დე, ბავ­შ­ვე­ბის (გან­სა­კუთ­რე­ბით გო­გო­ნე­ბის) ერთ-ერ­თი საყ­ვა­რე­ლი გა­სარ­თო­ბი  „მას­წავ­ლებ­ლო­ბა­ნას“ თა­მა­ში ერ­თ­გ­ვა­რად იმის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლიც იყო, რომ ბავ­შ­ვებ­ში ეს პრო­ფე­სია პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობ­და. Þო­ლო 20-25 წე­ლია, ნელ-ნე­ლა, ეს თა­მა­ში ჩვე­ნი რე­ა­ლო­ბი­დან გაქ­რა და დღეს არც „მას­წავ­ლებ­ლო­ბა­ნას“ თა­მა­შო­ბენ და აღარც მას­წავ­ლებ­ლო­ბა­ზე ოც­ნე­ბო­ბენ. სამ­წუ­ხა­როდ, ეს პრო­ფე­სია ჩრდილ­ში მო­ექ­ცა და არაპ­რეს­ტი­ჟუ­ლი გახ­და. მი­ზეზ­თა კვლე­ვა, ალ­ბათ, შორს წაგ­ვიყ­ვან­და და ერ­თი სა­გა­ზე­თო წე­რი­ლი არც ეყო­ფო­და, პრობ­ლე­მა გა­ცი­ლე­ბით სე­რი­ო­ზულ შეს­წავ­ლას მო­ითხოვს.
ვრცლად>>>
2014-03-20
ოცდამეერთე საუკუნის კალიგრაფიის ქომაგები
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე 2013 წლის 6 ნო­ემ­ბერს, ხელ­ნა­წერ­თა ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა მე­ოთხედ გა­მო­აცხა­და კა­ლიგ­რა­ფი­ის კონ­კურ­სი სა­ხელ­წო­დე­ბით — „ქარ­თუ­ლი კა­ლიგ­რა­ფია“. შე­სარ­ჩევ ტურ­ში 1200-მდე კა­ლიგ­რაფ­მა მი­ი­ღო მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა კა­ტე­გო­რი­ა­ში — VII-IX, X-XII კლა­სე­ბი, სტუ­დენ­ტე­ბი, ზრდას­რუ­ლე­ბი და ემიგ­რან­ტე­ბი. 198 წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ფი­ნა­ლის­ტი­დან ჟი­უ­რიმ 96 მო­ნა­წი­ლე გა­მო­არ­ჩია, რო­მელ­თა სა­ზე­ი­მო და­ჯილ­დო­ე­ბის ცე­რე­მო­ნი­ალს, 18 მარტს, პროკ­რე­დიტ ბან­კის სა­თა­ვო ოფის­მა უმას­პინ­ძ­ლა. პრი­ზი­ორ­თა ხელ­ნა­წე­რე­ბის გარ­და, პროკ­რე­დიტ ბან­კის სა­თა­ვო ოფის­ში სხვა გა­მორ­ჩე­უ­ლი კონ­კურ­სან­ტე­ბის ნა­მუ­შევ­რე­ბიც გა­მო­ი­ფი­ნა. ცხა­დია, ყვე­ლა მათ­გა­ნი ვერ გახ­დე­ბო­და ძი­რი­თა­დი პრი­ზი­ო­რი ან ნო­მი­ნან­ტი. ამი­ტომ ხელ­ნა­წერ­თა ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა და პროკ­რე­დიტ ბან­კ­მა ამ 96 კონ­კურ­სან­ტის­თ­ვის და­ა­წე­სა მცი­რე სა­ჩუქ­რე­ბი და სი­გე­ლე­ბი, რო­მელ­საც ღო­ნის­ძი­ე­ბის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბი­სას კონ­კურ­სან­ტე­ბი სა­გან­გე­ბოდ მოწყო­ბილ „სი­გე­ლის კუთხე­ში“ იღებ­დ­ნენ.
საპ­რი­ზო ად­გილ­ზე გა­სუ­ლი კონ­კურ­სან­ტე­ბი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ და­ა­ჯილ­დო­ვა, გარ­და ამი­სა, კონ­კურსს ძა­ლი­ან ბევ­რი ერ­თ­გუ­ლი პარ­ტ­ნი­ო­რი ჰყავ­და სამ­თავ­რო­ბო, არა­სამ­თავ­რო­ბო თუ კერ­ძო სექ­ტო­რი­დან.
ვრცლად>>>
2014-03-20
„არ ჰკითხოთ რჩე­ვა ყვე­ლა მწე­რალს“ და „მთა­ვა­რია, არ ჰგავ­დეთ ძვე­ლებს“ ფამუქის თბი­ლი­სუ­რი დღე­ე­ბი
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე გა­სუ­ლი კვი­რა, ანუ გა­ზაფხუ­ლის და­საწყი­სი, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში „ფა­მუ­ქო­ბის“ კვი­რად გა­მოცხად­და და ქვე­ყა­ნა სრუ­ლი­ად სა­ხალ­ხო აღ­ფ­რ­თო­ვა­ნე­ბამ მო­იც­ვა. რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, ფა­მუ­ქის შე­სახ­ვედ­რად რიგ­ში მდგო­მი „ლი­ტე­რა­ტუ­რის“ მოყ­ვა­რუ­ლე­ბის სა­წი­ნა­აღ­მ­დე­გო, თა­ვის­თა­ვად, არა­ფე­რი მაქვს, თუმ­ცა, ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში მწერ­ლის ასე­თი აღ­ზე­ვე­ბა ჯერ არ მი­ნა­ხავს და ამით ცო­ტა გაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი, შო­რი­დან, ფა­მუ­ქის მიღ­მა დარ­ჩე­ნი­ლი, ვა­დევ­ნებ­დი პრო­ცე­სებს თვალს — მიღ­მა იმი­ტომ დავ­წე­რე, რომ ამ რიგ­ში მოხ­ვედ­რის მცდე­ლო­ბის მი­უ­ხე­და­ვად ვე­რაფ­რით ვერ აღ­მოვ­ჩ­ნ­დი. არა­და ვე­ცა­დე, ნო­ბე­ლი­ანტ მწე­რალს ახ­ლო­დან შევ­ხე­დავ-მეთ­ქი, მაგ­რამ არ გა­მო­მი­ვი­და — ეტყო­ბა, მკაც­რად და­ცუ­ლი მო­საწ­ვე­ვე­ბის და­რი­გე­ბა ჩემ­ნა­ირ მკითხ­ველ­ზე არ იყო გათ­ვ­ლი­ლი. ჰო­და, მეც (რად­გა­ნაც სხვა აღა­რა­ფე­რი მქონ­და დარ­ჩე­ნი­ლი) ინ­ტერ­ნე­ტით ვა­დევ­ნე თვა­ლი „სა­ყო­ველ­თაო ფა­მუ­ქო­ბას“. სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბით რას არ შე­იტყობ  და ბევ­რი რა­მეც სწო­რედ აქე­დან გა­ვი­გე. თურ­მე, ფა­მუქს პო­ე­ზია არ ჰყვა­რე­ბია. ეს ერთ-ერ­თი ჩე­მი ფე­ის­ბუ­კე­ლი პო­ე­ტი მე­გობ­რის სტა­ტუ­სი­დან შე­ვიტყ­ვე — თურ­მე ფა­მუ­ქის ჩა­მოყ­ვა­ნის ერთ-ერთ ორ­გა­ნი­ზა­ტორ გა­მომ­ცე­მელ­თან ერ­თად სა­დი­ლო­ბი­სას, მწე­რალს უკითხავს მის­თ­ვის: თქვე­ნი გა­მომ­ცემ­ლო­ბა ლექ­სებს გა­მოს­ცემ­სო? გა­მომ­ცე­მელს უპა­სუ­ხია: არაო. ფა­მუქს უთ­ქ­ვამს: აი, ამით კი­დევ ერ­თხელ დავ­რ­წ­მუნ­დი, რომ ჭკვი­ან გა­მომ­ცემ­ლო­ბას­თან მქო­ნია საქ­მეო...
ვრცლად>>>
2014-03-20
„ბავ­შ­ვე­ბი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში კვლა­ვაც ყვე­ლა­ზე ღა­რი­ბე­ბი არი­ან“
ლა­ლი ჯე­ლა­ძე სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში წე­ლი­წად­ში 5 წლამ­დე ასა­კის 1000 ბავ­შ­ვი იღუ­პე­ბა, აქე­დან 300 — კვე­ბის დე­ფი­ცი­ტის გა­მო. არა­და, არ­სე­ბობს და­ბალ­ბი­უ­ჯე­ტი­ა­ნი გა­დაწყ­ვე­ტე­ბი, რო­მელ­საც შე­უძ­ლია შე­ამ­ცი­როს ბავ­შ­ვ­თა სიკ­ვ­დი­ლი­ა­ნო­ბა და გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოს მდგო­მა­რე­ო­ბა —  ეს შე­ფა­სე­ბა გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დის მო­ნა­ცე­მებს ეყ­რ­დ­ნო­ბა.
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მთავ­რო­ბამ და გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დ­მა (იუნი­სე­ფი), გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დის ცენ­ტ­რა­ლუ­რი და აღ­მო­სავ­ლეთ ევ­რო­პი­სა და დსთ-ს ქვეყ­ნე­ბის რე­გი­ო­ნა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რის, მა­რი-პი­ერ პუ­ა­რი­ეს ოფი­ცი­ა­ლუ­რი ვი­ზი­ტი­სას, ერ­თობ­ლი­ვი სა­მოქ­მე­დო პროგ­რა­მა შე­ა­ფა­სეს.
ქვე­ყა­ნა­ში სი­ღა­რი­ბის ზღვარს მიღ­მა მცხოვ­რე­ბი ბავ­შ­ვე­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი, 2011 წლის 25 პრო­ცენ­ტი­დან 2013 წელს 27 პრო­ცენ­ტამ­დე გა­ი­ზარ­და, რამ­დე­ნა­დაც სო­ცი­ა­ლუ­რი და­ნა­ხარ­ჯე­ბი უფ­რო სხვა ჯგუ­ფებ­ზე იყო მი­მარ­თუ­ლი. ბო­ლო ორი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ბავ­შ­ვ­თა უკი­დუ­რე­სი სი­ღა­რი­ბე შემ­ცირ­და, მაგ­რამ კვლავ აღე­მა­ტე­ბა და­ნარ­ჩე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის სი­ღა­რი­ბის დო­ნეს. უთა­ნას­წო­რო­ბის მხრივ, სა­ქარ­თ­ვე­ლო მე­ო­რე ად­გილ­ზეა ევ­რო­პა­ში. ეს ის ძი­რი­თა­დი სა­კითხე­ბია, რომ­ლე­ბიც მთავ­რო­ბი­სა და იუნი­სე­ფის მი­ერ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ბავ­შ­ვ­თა მდგო­მა­რე­ო­ბის გან­ხილ­ვი­სას დო­მი­ნი­რებ­და.
ვრცლად>>>
2014-03-13
სუ­ლი­ე­რი და ზნე­ობ­რი­ვი ფა­სე­უ­ლო­ბე­ბის თა­ნა­მედ­რო­ვე­ო­ბა­ში გად­მო­ტა­ნის მცდე­ლო­ბა
პრო­ლო­გი — რა­ტომ არ იძი­ნებ?
— არ მინ­და ზღვის გა­მო­ჩე­ნა გა­მო­მე­პა­როს...
— ზღვააა, ვაიი, უზარ­მა­ზა­რი ზღვა!!!
— ვე­ე­ბერ­თე­ლა წყლის წვე­თია...
— თით­ქოს ჰა­მაკ­ში წევს და აქეთ იქით და­ქა­ნა­ობს...
— ზღვა სუნ­თ­ქავს
— ზღვა მი­დი-მო­დის...
— მი­დი-მო­დის... მი­დი-მო­დის...
— ზღვა არის დი­დი, პა­ტა­რა, ლურ­ჯი, მხი­ა­რუ­ლი, აღელ­ვე­ბუ­ლი, ცელ­ქი, მო­თა­მა­შე, მოტ­ლი­კი­ნე, ჩა­ფიქ­რე­ბუ­ლი, ძლი­ე­რი, ოც­ნე­ბებ­ში ფრენს, მო­უს­ვე­ნა­რი, ტკბი­ლი, მა­რი­ლი­ა­ნი, ბურ­დღუ­ნა და მსუ­ქა­ნი... გსმე­ნი­ათ ასე­თი შე­ფა­სე­ბე­ბი ზღვა­ზე, თან ეს ყვე­ლა­ფე­რი და­ხა­ტუ­ლი, მე­რე სა­კუ­თა­რი ხმით გახ­მო­ვა­ნე­ბუ­ლი და სა­ბო­ლო­ოდ ანი­მა­ცი­ურ ფილ­მად წარ­მოდ­გე­ნი­ლი?! ვი­საც არ გსმე­ნი­ათ, ეს რე­ჟი­სორ ნო­დარ ბე­გი­აშ­ვი­ლის მი­ერ გა­კე­თე­ბუ­ლი ანი­მა­ცი­უ­რი ფილ­მი „პონ­ტო, შა­ვი, შა­ვი ზღვაა“. მი­სი­ვე იდეაა საკ­მა­ოდ თა­მა­მი არ­ჩე­ვა­ნი, თა­მა­შით დაწყე­ბუ­ლი — „ვეფხის­ტყა­ო­სნის“ სწავ­ლე­ბა, რო­მელ­მაც სა­ქარ­თ­ვე­ლოს რე­გი­ო­ნე­ბიც კი მო­იც­ვა. „მივ­ხ­ვ­დი, რომ გა­ცოცხ­ლე­ბუ­ლი ნა­ხა­ტე­ბით ყვე­ლა­ფერ­ზე შე­იძ­ლე­ბა ესა­უბ­რო ბავ­შ­ვებს, ამი­ტომ სჯობს, რაც მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, იმა­ზე ვე­სა­უბ­რო, „ვეფხის­ტყა­ო­სან­ზე“ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვანს კი რას ვი­პო­ვი­დი“ — აცხა­დებს რე­ჟი­სო­რი, რომ­ლის მი­ერ ბავ­შ­ვე­ბის ნა­ხა­ტე­ბით გა­ცოცხ­ლე­ბულ­მა ანი­მა­ცი­ურ­მა ფილ­მებ­მა არა­ერ­თი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ფეს­ტი­ვა­ლი მო­ი­ა­რა, მთა­ვა­რი და ოქ­როს პრი­ზე­ბი­თაც დაბ­რუნ­და. თა­ვი­დან რე­ჟი­სო­რის ჩა­ნა­ფიქ­რი — ანი­მა­ცი­ად ექ­ცია პა­ტა­რე­ბის ნა­ხა­ტე­ბი — მხო­ლოდ ბავ­შ­ვე­ბის გან­წყო­ბის ამაღ­ლე­ბას ემ­სა­ხუ­რე­ბო­და, შემ­დ­გომ­ში კი ნელ-ნე­ლა შე­მეც­ნე­ბი­თი ხა­სი­ა­თი მი­ი­ღო და დღეს პრო­ექ­ტ­მა „ჩვენ ვკითხუ­ლობთ, ვსწავ­ლობთ, ვა­სუ­რა­თებთ
ვრცლად>>>
2014-03-13
სა­დაც არ უნ­და წა­ვი­დე, სა­ქარ­თ­ვე­ლო ყველ­გან თან დამ­ყ­ვე­ბა და ის ულა­მა­ზე­სია
მა­კა ყი­ფი­ა­ნი რუბ­რი­კის სტუ­მა­რია ნი­ნა კრე­ჰე­რი, აიხ­შ­ტე­ტის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის
გერ­მა­ნის­ტი­კის ფა­კულ­ტე­ტის
დოქ­ტო­რან­ტი
— გა­მარ­ჯო­ბა ნი­ნა, გვი­ამ­ბე შე­ნი მოს­წავ­ლე­ო­ბის და სტუ­დენ­ტურ პე­რი­ოდ­ზე, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში გა­ა­ტა­რე
— და­ვი­ბა­დე და გა­ვი­ზარ­დე ქა­ლაქ ხა­შურ­ში. იქ­ვე მი­ვი­ღე სა­შუ­ა­ლო გა­ნათ­ლე­ბა პირ­ველ სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა­სა და ლი­ცე­უმ „ბა­ლა­ვარ­ში“, ეს იყო 90-იან წლებ­ში. მი­უ­ხე­და­ვად რთუ­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი და ეკო­ნო­მი­კუ­რი ვი­თა­რე­ბი­სა, მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი სა­უ­კე­თე­სოდ მახ­სენ­დე­ბა. გან­სა­კუთ­რე­ბით გა­მოვ­ყოფ­დი მხი­ა­რულ­თა და საზ­რი­ან­თა კლუბ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას, რა­მაც ხე­ლი შე­უწყო ჩე­მი სო­ცი­ა­ლუ­რი უნა­რე­ბის, კრე­ა­ტი­ვი­სა და თვით­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას.
ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14] > [15] > [16] > [17] > [18] > [19] > [20] > [21] > [22] > [23] > [24] > [25] > [26] > [27] > [28] > [29] > [30] > [31] > [32] > [33] > [34] > [35] > [36] > [37] > [38] > [39] > [40] > [41] > [42] > [43] > [44] > [45] > [46] > [47] > [48] > [49] > [50] > [51] > [52] > [53] > [54] > [55] > [56] > [57] > [58] > [59] > [60] > [61]
25-28(942)N